John 15:5 (NIV) – Juan 15:5 (DHH) – Jean 15:5 (BDS) – Juan 15:5 (SND)

 

I am the vine. You are the branches. If anyone remains joined to me, and I to him, he will bear a lot of fruit. You can’t do anything without me.

Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada.

Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.

Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya ay magbubunga nang sagana sapagkat kung hiwalay kayo sa akin hindi kayo makakagawa ng anuman.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: