Psalm 56:4 (NLT) – Salmos 56:4 (DHH) – Thánh Thi 56:4 (BD2011)

I praise God for what he has promised.
I trust in God, so why should I be afraid?
What can mere mortals do to me?

Confío en Dios y alabo su palabra;
    confío en Dios y no tengo miedo.
    ¿Qué me puede hacer el hombre? 

Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;

Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;

Tôi sẽ không sợ hãi;

Loài người làm chi tôi được?

Leave a Reply

%d bloggers like this: